Klantenservice: 040-8421122

Superlichte modeaccessoires

Gratis verzending in heel Nederland boven €60,-

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 01 –           Definities
Artikel 02 –           Identiteit van de ondernemer
Artikel 03 –           Toepasselijkheid
Artikel 04 –           Het aanbod
Artikel 05 –           De overeenkomst
Artikel 06 –           Herroepingsrecht
Artikel 07 –           Kosten in geval van herroeping
Artikel 08 –           Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 09 –           De prijs
Artikel 10 –           Conformiteit en Garantie
Artikel 11 –           Levering en uitvoering
Artikel 12 –           Duurtransacties duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 –           Betaling
Artikel 14 –           Klachtenregeling
Artikel 15 –           Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 16 –           Wijziging van de algemene voorwaarden
Artikel 17 –           Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 18 –           Vindplaats en wijziging voorwaarden

Artikel 1 – Definities 
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
 3. Dag: kalenderdag; 
 4. Duurtransactie:een overeenkomst tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die op afstand aan consumenten aanbiedt; 
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Beamies
Vestigingsadres: Champagnehof 19, 5627 JA Eindhoven
Telefoonnummer: 040-8421122

Bereikbaarheid (telefonisch/fysiek): Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 18:00 uur Vestigingsadres is niet bezoekadres/bezoek op afspraak

E-mailadres: info@beamies.nl
KvK-nummer: 69346917
BTW-identificatienummer: NL18147501B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven, waarbij alsdan zoveel als mogelijk bij gemis van de nietige, vernietigde voorwaarde de overige bepalingen naar aard, doel en strekking zullen worden uitgelegd. Indien opportuun wordt in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling.

 

Artikel 4 – Het aanbod 
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een voldoende waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:
–       de prijs inclusief belastingen;
–       de eventuele kosten van aflevering;
–       de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
–       het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
–       de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
–       de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
–       de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
–       of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
– wijze deze voor de consument te raadplegen is;
–       de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
–       de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
–       de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
–       de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst  

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd / ingeval van levering nog geen uitvoering is gegeven aan de verzending, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 3. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Bij levering van producten: 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

– Bij levering van diensten: 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 1. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retour ontvangst van het artikel of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
 6. die snel kunnen bederven of verouderen; 
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 
 8. voor losse kranten en tijdschriften; 
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 
 10. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
 11. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
 12. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
 13. betreffende weddenschappen en loterijen.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie 
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 
 3. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie: – bij beschadiging door opzet, of door nalatig onderhoud – bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud – bij normale slijtage – bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering 
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Ondernemer beoogt tijdige en prompte levering overeenkomstig de aangegeven levertijden, echter de opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden bij benadering. Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/of oplevering dient ondernemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.
 3. De opgegeven leveringstijden en/of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden, aanwezige voorraad dan wel tijdige levering van de door ondernemer bestelde voorraden.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
 5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 
 6. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 10. Het eigendom van de geleverde artikelen gaat op u over nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de artikelen gaat op u over op het moment van levering aan u. |
 11. De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 12. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

De ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling 
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen  

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Artikel 16 – Wijziging van de algemene voorwaarden

 Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Artikel 17 – Toepasselijk recht geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de consument partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank binnen wiens arrondissement de ondernemer gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij wet/regelgeving dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter naar haar keuze.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Beamies
Champagnehof 19
5627 JA Eindhoven

klantenservice@beamies.nl
KvK: 69346917
BTW: NL002037389B64